ئه‌و كه‌سه‌گه‌ی تر

Category: شيعر

Date: 2020-06-17T00:27:09+0000

ئەو کەسەگەی تر

ک ناوم هەڵگردگە

هێلێد بڕمیەم

سوو

بڕیگ لەلیان خوازێدەم

ئەرا چاڵکەنینیگ

خوەیان لەتی بشارنەو

.....

جوور ئەوریگ لەبان تیوڵم

باڵەو گرێد

هیلێد قاقەزەگانم بکەفن

ئەرا دڵ زەوی

لەوراو

دەسەیلم هەڵسیەن

جوور گیای وەهار

.....

من دەرەگەم

ناوبەین خوەم و خوەم

و ئی جهانە

.....

لە گشت لایگەو

نوڕمە پید

کەسیگ وتە پیم

توێەنێد لە فرە سویکیەلیگ

گوڵیگ بوینێد

ولەو فرە سویکەیلە

رییگ ئەراد دوینمەو

وەرەو مانگ چوود

.....

هەواگە

ئەوەسا بیدەنگەو بوود

روژیگ لە روژان

کەسیگ هویچ نیەوشێد

گشتیان پەنجەرەی دەسد واز کەن

جوور روشنایی چەرمگیگ

لە سیایی شەو.

ئیمیلیا ستانيسکۆ/ رۆمانیا