ئه‌ڕا نيه‌ناسيده‌م ؟

Category: شيعر

Date: 2010-04-12T14:42:43+0000

من ئه‌و كه‌سه‌م له‌ماڵ و موڵكم راو نريام

من ئه‌و كه‌سه‌م ده‌س به‌زه‌يی ناته‌ هانام

من ئه‌و كه‌سه‌م (نوگره‌ سه‌ڵمان) كردنه‌ ماوام

من ئه‌و كه‌سه‌م له خيزانم ‌دويره‌و خريام

من ئه‌و كه‌سه‌م له‌ڕوی دوشمن كورد وسيام

من ئه‌و كه‌سه‌م ريگه‌ی لوغم خستنه‌ نوام

من ئه‌و كه‌سه‌م زوڵم فره‌يگ وه‌چه‌و دوينيام

من ئه‌و كه‌سه‌م شه‌و وه‌بی نان سه‌ره‌و نيام

من ئه‌و كه‌سه‌م رووژی ده‌جار زه‌خمی بويام

من ئه‌و كه‌سه‌م دايم هه‌ناس مه‌رگ ديام

من ئه‌و كه‌سه‌م كه‌س نه‌زانست له‌كوو كوشيام

من ئه‌و كه‌سه‌م باوگم پرسه‌ نه‌ناس ئه‌رام

من ئه‌و كه‌سه‌م شيوه‌ن دايگم ره‌سيگه‌ لام

من ئه‌و كه‌سه‌م هيمان خيزانم ها ته‌مام

من ئه‌و كه‌سه‌م زوی هيشتمه‌جی خوه‌يشك وبرام

من ئه‌و كه‌سه‌م كه‌سيگ وه‌هه‌ق نه‌يا فه‌توام

ئه‌ی دی ئه‌را نيه‌ناسيده‌م باوانه‌گه‌م

من روڵه‌ی كورد (فه‌يلی)يم و هه‌قم توام