2009-08-12 11:41:46

نه‌جى منه‌ نه‌ جى ت به‌و تا بچيمن هه‌ى دڵ

كه‌س خولكمان نيه‌كه‌يدن دى له‌ى شه‌واره‌ ئمشه‌و

سه‌روينه‌گه‌د خه‌ريده‌ بريايه‌ سوين باوان

ِبرويه‌ كه‌نينه‌ نازار له‌ى سوى ده‌واره‌ ئمشه‌و

چيخى چنيمه‌ ئمشه‌ و و گيس شوور چه‌و مه‌س

خه‌نى له‌بان چيخه‌و ته‌رمم سواره‌ ئمشه‌و

نه‌ بوو گوڵ باخيى تێ نه‌ شاقه‌ى كه‌وك كه‌ل وه‌ز

تف له‌وه‌هار بى ت تف له‌ى شه‌واره‌ ئمشه‌و