2019-08-03 22:40:12

وه‌تن  هه‌ر  شه‌و  که‌سیگ ها له خه‌وه‌يلد

ك ياد ئه‌و چه‌راخان ك شه‌وه‌يلد

ت بويش ئه‌ر دووس ئه‌و ديرێد و راسه‌

ئه‌را چه‌ ئه‌كس م ها له‌ چه‌وه‌يلده‌و؟!  

يه‌ى گڕ بانه‌و بنيشيمن له‌ سادان

ئه‌گه‌ر باينه‌و وه‌هارى چ وه‌ پادان

ئه‌ باوش وا بكه‌ين وه‌ ده‌نگ سازه‌و

دويه‌ت شيعرم وه‌ چووپى چيگه‌ لادان

دڵم ژان كردگه‌ دى هايده‌ كوره‌!

وه‌بى كه‌س مردگه‌ دى هايده‌ كوره‌!

چه‌نى دى ده‌سخڕم كه‌ى مه‌ر نيه‌زانى

دڵد دڵ بردگه‌ دى هايده‌ كوره‌؟

نوشین حاته‌می