2009-07-28 10:59:30

زویخ زام ورده‌‌ى جه‌فا و جه‌ور وه‌ من

ئه‌سیر عفریت خانه‌‌ى خه‌ور وه‌ من

دڵه‌ ئاینه‌ى سه‌خت شكیا وه‌ من

خاترات غه‌مین بى حساو وه‌ من

هه‌ر رووژ واوه‌یلاى سه‌ر مه‌نزڵ وه‌ من

شووم سیاه‌ به‌خت گوڵ وه‌ گوڵ وه‌ من

ئه‌سیر زوڵمات دنیاى دوون وه‌ من

عشق بى حساو شه‌ر وه‌ شوون وه‌ من

جوور بولبول ئه‌سیر شاخه‌‌ى گوڵ وه‌ من

مراد مه‌تلوو نا حاصڵ وه‌ من

تووفان به‌ڵاى ده‌مه‌ مه‌رگ وه‌ من

زه‌خم بى ده‌رمان زیوخ جه‌رگ وه‌ من

ده‌روین پڕ له‌ ده‌رد هه‌راسان وه‌ من

هه‌رده‌‌ى هه‌رده‌گیل بیاوان وه‌ من

هه‌ر ساتى سه‌د فكر سه‌وداى دڵ وه‌ من

جفت هام قه‌رین خار و گوڵ وه‌ من

نه‌راد نه‌ردباز نه‌رد سه‌خت وه‌ من

به‌دبه‌د چاره‌ى هه‌رده‌ وه‌خت وه‌ من

كه‌ى من سه‌خت گیر بیم تا نه‌ردم سه‌خت بوو

یا حه‌ق وه‌ حاجات كه‌ى نسیه‌‌م نه‌خت بوو

كه‌ى رووژ حه‌ساو مه‌كه‌رى حه‌ساو

قه‌دیم فریشته‌‌م بخیزوو نه‌ خاو

تاریكه‌ زوڵمات بشكنوو وه‌ هه‌م

په‌یدا بوو نه‌ غه‌یب شام چوون شووله‌‌ی شه‌م

چه‌رخ زه‌مانه‌ى فه‌له‌ك مه‌هار بوو

نه‌ یانه‌ى ئه‌به‌د ئه‌زه‌ل دیار بوو

«ئه‌حمه‌د»په‌یمانه‌ش پڕ بوو نه‌ حوزوور

سیاش سوا بوو نه‌ صه‌فحه‌‌ى بلوور