2009-06-10 08:08:16

 

ڕه‌فیق كه‌س نیم تا تومه‌نیده‌                                    

له‌ روژ مه‌رگه‌سات گیانم سه‌نیده                              

له‌لیم نه‌ڕه‌نجیيه‌ ڕه‌فیق نه‌مه‌نيیه‌                             

ڕه‌فیق ئی وه‌خته‌ بی ته‌مه‌ نیيه‌                                

ڕه‌فیقه‌یل جاران گیانه‌ڵ گیانی بیون

له‌پشتد وسیان تا دیوا قه‌تره‌ی خیون

نانیگ بیاشتان برا به‌شی كردیان

بی دوس وڕه‌فیق له‌لی نه‌خواردیان

وه‌لی ئیسه‌ جوورجاران نیيه‌

ڕه‌فیق دلسوزیش وه‌فادارنيیه‌

كیوه‌یل سه‌ركه‌ش نیشتمانه‌گه‌م

سه‌رمایه‌ی ژین كوردستانه‌گه‌م

ئه‌وه‌ڵ خوداو دیوم ئیوه‌ دیرم

قه‌دردان زانم ئه‌ر پاك بوو شیرم

هه‌رچی ها دڵم ڕا ئیوه‌ ئیوشم

ڕاز دڵه‌گه‌م ئه‌را كه‌س نیه‌یوشم

گیانم وه‌قوربان زیخ وبه‌رده‌یلدان

وه‌قوربان باڵای داربه‌ڕیویه‌یلدان                                                                                   

سه‌رم وه‌نه‌زر گژوگیایه‌یلدان                                                     

دیه‌م وه‌قوربان كانی وئاوه‌یلدان                                                                                    

گه‌ردارونه‌داربكه‌مه‌ قورواندان

وینه‌ی قه‌تره‌یگه‌ له‌ واراناودان

گه‌ردوسدان داشتوم وینه‌ی دیده‌یلم

فه‌ره‌ نه‌كردمه‌ جی ئومیده‌یلم

كیوه‌یل خه‌مبار كوردسانه‌گه‌م

كه‌فینه‌و هیورم شیوه‌ن ڕادان كه‌م

چیوگیان بردینه‌ ئی هه‌مگه‌ ساڵه‌

وه‌ل ڕه‌نج ومه‌ینه‌ت وئی ژیان تاڵه‌

­­­له‌ژیر پوستاڵ و زور داگیركه‌ر

له‌شه‌دان زه‌خمیه‌ تاگه‌رته‌وق سه‌ر

ئیسه‌یش ئاسایش وئارامی نه‌یرین

وه‌ده‌س دوژمنه‌یل دڵ سیه‌و پڕقین

له‌وه‌ر له‌ره‌ی توپ و هاژه‌ی ته‌یاره‌

روژدان پڕته‌م وشه‌و بی ستاره‌

جاریگ كوچگه‌یلدان وه‌خیون ڕه‌نگینه‌

دڵدان ته‌نگ نه‌وگ له‌هیور نه‌چینه‌

باوگ ئاراس به‌غدا

24 \5\2008