له سیوک هه‌ر که‌لیمه‌یگ

Category: شيعر

Date: 2019-01-15T07:41:00+0000

که‌سیگ خوه‌ی شاردیه سه‌و

تِ هایده سیوک کام که‌لیمه ؟!

له خه‌یال هه‌ر هساره‌یگ

که‌سیگ دره‌و شیه‌ید

ت له خه‌یال کام هساره

ئه‌ول ولات بی په‌لامارا

چه‌و چه‌وه‌کی که‌ید ؟

له ناو

وه‌لنگ هه‌ر داریگ

که‌سیگ هناس کیشید

ت کام دار ئرای هناسیگ

ناسیده‌د ؟!

له تیول هه‌ر شه‌وه‌کیانگ

که‌سیگ منه‌ی خوه‌شی که‌ید

ت منه‌ی خوه‌شی

له گیرفان کام په‌نشه‌مه که‌ی ؟

له‌سینی هه‌ر دیواریگ

ده‌روه‌چیگ چیوزه‌ دی

له کام ده‌روه‌چ

شه‌وه‌کیانیگ

ئراد باله‌وازی که‌ید ؟!

جه‌لیل ئاهنگرنژاد