منم دووس چه‌مه‌یلد

Category: شيعر

Date: 2018-08-28T22:10:00+0000
منم دووس چه‌مه‌یلد

ت خوه د زانی منم دووس چه‌مه‌یلد

چه خوازی هه‌م چه ها پووس چه‌مه‌یلد؟

هه دێ شوونه و بنیشه و دی نه نیشی!

کوشم خوه م دی وه نامووسِ چه‌مه‌یلد

وتم نۊر گلارێ ڕاسمی ت

هه نیشم نه‌قڵ ت که‌م باسمی ت

له ڕاسی ڕا منو ت چێ یه‌کیمن؟

جگێ نوڕس وته م هناسمی ت

سومه‌یه مهری

related