2019-03-17 19:52:00

له‌ يه‌ێ ره‌نگ رووژ و شه‌و دوێنێ، چه‌م كه‌و

كول ئاڵه‌م وه‌ كه‌و دوێنێ ، چه‌م كه‌و

هه‌نێ چه‌م نه‌ێ له‌يه‌ك ئوو خه‌و گرێگه‌ێ

دوبێتى كه‌و وه‌ خه‌و دوينێ، چه‌م كه‌و

سمیه مهری