" کــــووچ "

Category: شيعر

Date: 2018-11-26T20:05:00+0000
" کــــووچ "

چید و دماێ چییند

دنیام  بیەسه سو گونووژ

تەنگەو تیەریکه و فەرخێ

نەێرێ  ئەڕام  شەو و رووژ

وەهاره وەلی منم

جۊ وەڵنگ ژێر پا کەتێیگ

بالاێ ت بەرز بی و م

کەم هاوردم نەفەسێیگ

دڵم خوەش بی تنید

ئەو

کەسه ک یه روژه مای

دار پڕ وەڵنگ سەوزێ

شەکەت بیم بچمه ساێ

دڵم رووشن بی هەر جۊ

ئاو کەنیەگەێ “غەسڵان“

ک بار کردێیه پەژارەم

جۊ کووچ سیا ماڵان

رووژگار دەس برد و ئەو

ئاوه ، خاس لیخنەو کرد

خوەش نیشته ژێر پادو

منیش وه یاێ تنەو برد

دەوار سێگم ،

باێەس

کووچ کەم وه خوەش خەیاڵی

عشق,سادگیێگه ک جی

مەنێیه وه رووژگار مناڵی

برومەند نەجەفی

related