2020-05-19 21:12:20

هەماهەنگی وگەرد تەنیایی خوەد بکە

هەوڵبیە گورانی بچڕێد وەل ئەو ژانە ک لەلیەو بوود

چوینکە ئەوانەی نزیکن لەلید

لە راسی فرە دویرن

یەیش ئەوە خەێدە دەیشت

ک چوڵایی دەورخوەد دەسکردە وڵاوەبوین

لەورا خوەشی وەئوزەڵی خوەد بکە

ک نیەتوێەنێد کەسیگ وەل خوەدا بوەێد

رویخوەشبوو وەل ئەوانە ک خوازین لە دەیشت بمینن

دڵنیا و ئارامبە لە وەردەمیان

شکەنجەیان نەیە وەگومانەیلد

نەترسنەیان وە دڵنیایی وخوەشی خوەد

ک شایەت لەلی نێەڕەسنەو

مینەی هەستەیلیگ سادە و راستەقینە بکە

تا وەپیان بەشداریان بکەێد

گرنگ نیە ئەگەر ئی هەستەیلە ئاڵتشبوون

وەختا کەسایەتیید وەوردی ئاڵشتبوود وگەشە کەێد

وەختا دوینێدەیان باس لە دوسی خوەد ئەرا ژیان بکە

ک شایەت ژیان خوەد نیە

ئاسان بوو وەگەرد پیرەیل

وەگەرد ئەوانی ک لە تەنیایی ترسن

ئەو تەنیاییە ک تو بڕوا وەپی دیرێد
هویچ پیشبینی نەکە ک لەلید بڕەسنەو

بەڵکم باوەڕ وە دوسی بکە

ک ئەراد جوور میراتی گردەو کریەێد

دڵنیا بوو

ک یەک هێزیگ و نیعمەتیگ گەورا هالە ناو ئی دوسیە

تا رادەیگ ک هیلێگەد پشت وەپی بوەسێد لە کۆچکردن تا بتواید

وەبی خواستنیگ ئەرا دەرچگند لەلی .

 

رینێر ماریا رێلکە